Göteborgs Stad är nominerad till planpriset 2018

Detaljplanerna för Selma Lagerlöfs Torg och Litteraturgatan, på Hisingen i Göteborg, är nominerade till planpriset 2018 som delas ut av Sveriges Arkitekter. Detaljplanerna innebär att stadsdelen utvecklas med 1 700 nya bostäder, idrottshall, handelshus, stadsdelshus med rum för kultur, torg och Selma Lagerlöfs parkstråk.

Gunnel Jonsson, ansvarig planchef och Arvid Törnqvist ansvarig projektledare på stadsbyggnadskontoret är glada och stolta över nomineringen.

– Vi ser nomineringen som ett kvitto på att vi lyckats med vårt långsiktiga arbete med fokus på social hållbarhet genom bland annat kontinuerlig medborgardialog på plats. En tydlig framgångsfaktor har varit att alla aktörer arbetat nära varandra och med tydliga gemensamma mål, säger Gunnel Jonsson.

Satsningen innebär bland annat utbyggd service, fler grönområden, rikare kulturliv och ökad tillgänglighet till stadsdelen.

– Syftet med planerna för Selma Lagerlöfs Torg och Litteraturgatan är att skapa en modern, attraktiv, trygg och långsiktigt hållbar stadsdel ur såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt perspektiv genom förtätning med respekt för kvalitéerna i det redan byggda, säger Arvid Törnqvist.

Juryn lyfter i motiveringen till nomineringen fram vad arbetet inneburit och vad planerna ska bidra till att skapa och utveckla i ett socialt utsatt område:

Medborgardialog, kompletterande bebyggelse och upprustade parker och torg har bidragit till att vända en socialt negativ utveckling i Backa i Göteborg. Stadsbyggnadskontoret har tillsammans med stadsförvaltningen, det allmännyttiga bostadsbolaget Framtiden och flera andra aktörer drivit en omfattande omvandling i nära dialog med boende, polis, föreningsliv och fastighetsägare. Etablering av en lokal mötesplats för kontinuerlig dialog har spelat en central roll för att förankra förändringarna och få alla att dra åt samma håll.

Torget har omvandlats genom förstärkning av den småskaliga strukturen och med ytterligare betoning av torget som bilfri mötesplats. Stadsbyggnadsgreppet innebär vidare att överdimensionerade trafikytor bebyggs med flerbostadshus i halvöppna kvarter kring väl gestaltade gaturum i mänsklig skala. Det ger området en välkomnande och offentlig karaktär samtidigt som den äldre bebyggelsen finns kvar och bidrar till helheten.

– Jag är otroligt glad och stolt över att vi håller på att omvandla Selma Lagerlöfs Torg till en tryggare, mer komplett och urban stadsdel. Nyckeln till framgång har varit dialogen med Backaborna och en kontinuerlig enträgen samverkan mellan stadens förvaltningar, allmännyttan, polisen och byggaktörer mot en gemensam målmedveten stark vision, säger Kristina Hulterström, ansvarig projektchef från Framtidenkoncernen.

Ansvariga för arbetet med Selma Lagerlöfs Torg och Litteraturgatan från stadsbyggnadskontoret är främst Arvid Törnqvist, Gunnel Jonsson och Karoline Rosgardt samt dåvarande medarbetaren Carolina Högvall. Även Johan Henrikson och Lena Jacobsson från stadsbyggnadskontoret har arbetat i projektet samt engagerade personer från Framtiden, stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen, park- och naturförvaltningen, trafikkontoret, fastighetskontoret samt från White Arkitekter, Krook och Tjäder, 02Landskap med flera.

 

Källa: Götebors Stad

Relaterade artiklar

Dreem vinner arkitekttävling för Klövern och Stockholm stad

Dreem vinner arkitekttävling för Klövern och Stockholm stad

Bostadsministern: “Vi behöver bygga mer i trä”

Bostadsministern: “Vi behöver bygga mer i trä”

Skandinaviska Glassystem vinner upphandling om 152 milj NOK för fasaden till det nya Munch-museet i Oslo

Skandinaviska Glassystem vinner upphandling om 152 milj NOK för fasaden till det nya Munch-museet i Oslo

Poseidon bygger spektakulärt hus i Kviberg

Poseidon bygger spektakulärt hus i Kviberg