Kvarteret Isafjord i Kista. Nu händer det!

DREEM ritar ett 90 meter högt bostadshus och en ”Profilbyggnad” för Klövern i Kista. Detaljplanen, som nyligen legat ute på samråd, ritas av DREEM Arkitekter tillsammans med ÅWL. Detaljplanen omfattar byggnation av cirka 520 nya lägenheter, en förskola och en ny stadspark vid korsningen Kistavägen och Grönlandsgatan i Kista.

Höghuset, Kv. Myvatten.

Kvarteret Myvatten är placerat på hörnet mellan Torshamnsgatan och Kistavägen. Båda dessa gator är delar i ett system av boulevarder som omger Kista. Tomtens placering i det östra hörnet av denna ring av boulevarder ger projektet dess relevans, inte bara inom projekt Isafjord, utan även för Kista som helhet. Utöver detta, så gör närheten till Victoria Tower och de regionala transportaxlarna (E4, E18 och Ostkustbanan), att det finns en relation till hela regionen och inte bara till dess direkta kontext.

Detta resulterar i projektets vilja att skapa en mänsklig skala i dess direkta omgivning och samtidigt vara ett igenkännligt landmärke i regionen. Spänningen mellan den lokala och den urbana skalan uttrycks tydligt i gestaltningen av tornet, utan att kompromissa bort byggnadens sammanhållning som helhet. Fasaderna har fått en representativ och sammanhållen utformning, där alla delarna samverkar för att skapa en helhet. Subtila variationer i karaktär är implementerade i den eftersträvade sammanhållningen och helheten i syfte att svara på förutsättningarna vid varje enskild fasad.

Profilbyggnaden och Urban Strategi

Profilbyggnadens tomt är placerad bredvid Isafjords nya park längs med Dalviksgatan. Från ett urbant perspektiv fungerar byggnaden som en bakgrund mot parken och hjälper till att definiera gaturummet längs med Dalviksgatan. På så vis förstärker den det urbana nätets sammanhållning mellan Grönlandsgatan, den föreslagna Hörnparken och områdets bostadsgator.

Byggnadens gestaltning och designprocessen är baserad på följande huvudkriterier:

* Förstärka förhållandet och dialogen mellan byggnaden och parken.

* Generera en stark publik destination vilken fungerar som en katalysator för hela Isafjords plan.

* Ge byggnaden en tydlig ”publik paviljong i park”-karaktär.

* Att hitta ett sammanhållet språk i syfte att undvika ett mer traditionellt utformade av ”bostäder ovanpå en sockel”-typologi.

Källa: DREEM

Relaterade artiklar

Dreem vinner arkitekttävling för Klövern och Stockholm stad

Dreem vinner arkitekttävling för Klövern och Stockholm stad

Bostadsministern: “Vi behöver bygga mer i trä”

Bostadsministern: “Vi behöver bygga mer i trä”

Skandinaviska Glassystem vinner upphandling om 152 milj NOK för fasaden till det nya Munch-museet i Oslo

Skandinaviska Glassystem vinner upphandling om 152 milj NOK för fasaden till det nya Munch-museet i Oslo

Poseidon bygger spektakulärt hus i Kviberg

Poseidon bygger spektakulärt hus i Kviberg