Vaggeryds kommun påbörjar arbetet med ny grönstrukturplan

Grönstruktur har en stor betydelse i ett fungerande samhälle där människan står i fokus. För att utveckla och ta tillvara på dessa värden på bästa sätt har Vaggeryds kommun påbörjat arbetet med att ta fram en grönstrukturplan.

Naturområden, parker och gröna stråk bidrar till att människor mår bra. Dessa områden ger oss möjlighet att promenera, motionera, picknicka och leka. De ger också trivsel och grönska och är en förutsättning för att många olika växter och djur ska trivas.

– En grön­struktur­plan ger förslag på hur vattnet och de gröna värdena kan be­varas, för­bättras och ut­vecklas och är ett under­lag och en grund för samhälls­planeringen. Syftet med planen är att vi ska beskriva grönstrukturen på ett kommunövergripande sätt. I planen kommer vi bland annat att fokusera på grönstrukturens funktion gällande biologisk mångfald, ekosystemstjänster så som luft- och vattenrening samt pollinering men också dess sociala funktioner i samband med rekreation, återhämtning och friluftsliv, säger Hanna Grönlund, planarkitekt på Vaggeryds kommun.

Arbetsgruppen för projektet påbörjade sitt arbete i början av 2018 och målet är att grönstrukturplanen ska skickas ut på remiss i början av 2019.

– Arbetet påbörjades i början av 2018 och nu har vi mål, strategier och inriktning färdigt. Nästa steg blir att arbeta med inventeringar och vi ska också göra en kartläggning över kommunen. Under projektperioden kommer vi även anordna publika evenemang och ha en digital medborgardialog, säger Madeleine Larsson, samordnare för miljöutveckling och projektresurs under året.

Källa: Vaggeryds kommun

Relaterade artiklar

OKQ8 bygger toppmodern servicestation i Nykvarn

OKQ8 bygger toppmodern servicestation i Nykvarn

Rekord stort intresse för nya hyreshus!

Rekord stort intresse för nya hyreshus!

Regeringen upphäver Länsstyrelsens beslut, 400 nya studentbostäder

Regeringen upphäver Länsstyrelsens beslut, 400 nya studentbostäder

Nya stöd att söka för att öka byggandet

Nya stöd att söka för att öka byggandet