Beredning och underhåll av mark

Hur förbereder man inför en byggnation och vad ska man tänka på? Kan man själv utföra markarbeten eller vilka företag kan man ta hjälp av? Och vad innebär egentligen markarbeten?

När man ska bygga någon typ av nybyggnation, som ett hus, väg, bro eller liknande, så är det oerhört viktigt att man inte slarvar med det som byggnationen ska stå på. Det vill säga marken. För att få ett beständigt och fungerande resultat behöver grundläggningen göras ordentligt och anpassas efter byggnationen och marken den ska fästas i. Olika tekniker, djup och fästen behövs beroende på om det är sand, lera, jord, grus eller berg. På så sätt kan man se till att byggnationen blir stabil. Det är även viktigt att ta hänsyn till storleken och tyngden av byggnationen samt hur utsatt läget är. Men det är inte enbart när något nytt byggs som det är viktigt att grunden är rätt. Med tiden kan markarbetet behöva ses över, speciellt när det gäller dräneringen. Detta är relevant både vid byggnader och vid vägar. Till exempel kan löv, jord, grus, rötter, lera och skräp täppa till dräneringen och kräva en ny anläggning. Dessutom kan sättningar i marken på grund av vind, vatten, kyla eller ändringar i omgivningen leda till att större åtgärder måste vidtas för att undvika skador på byggnationen.

Utföra själv eller ta hjälp

Markarbete innebär korrigeringar i marken för olika typer av anläggningar, såsom byggnationer och planteringar. Med detta i åtanke finns det många typer av markarbeten som man kan utföra själv, med eller utan omfattande kunskap. Men om man ska genomföra en större befintlig byggnation, som till exempel att bygga en väg eller en villa, är det oerhört viktigt att man vet hur man gör detta på rätt sätt. Därför väljer många att anlita ett företag för sådana projekt.

Beredning av mark kan innebära att man skapar avrinning för att undvika att vatten samlas vid regn eller snösmältning, genom att genomföra någon form av dränering. Det innebär också att skapa en bra grund för fästning av byggnationen, så att den blir stabil och hållbar. Hårdgörande av ytor är en annan aspekt av anläggningen, som även kan vara användbart vid konstruktion av gator och vägar, samt exempelvis stensättningar för gångar, uteplatser och torg. Allt detta kallas för markarbeten och är nödvändigt före byggnation och anläggning.